Logo

心得分享

  • 單位 :
  • 點閱 : 756
  • 日期 : 2016-12-01

01 104學年第二學期 國際職場實習英文培訓心得

    會計系 曾同學          景觀系 莊同學          國貿系 陳同學

    國貿系 邵同學          國貿系 顏同學          財經系 劉同學

    企管系 張同學          社工系 陳同學          化生系 蘇同學      

    中文系 劉同學          中文系 廖同學          工工系 呂同學

    生科系 莊同學

02 104學年 Empowered life 英文培訓心得

    社會工作系 陳同學          生命科學系 莊同學          資管系 謝同學

    財經系 許同學