Logo

Accounting

  • 單位 : Administration
  • 點閱 : 565
  • 日期 : 2017-09-19

Guo-Zhu Ma

Former Chair, KPMG

Winston Yu
Chair&Chief Executive Officer, KPMG

Charles Chen

Director-general, Taipei, Taiwan CPA Professional Society

Grace Chen
Director, KPMG

 

Allan Yu

Vice President, KPMG

Wan Wan Lin
Principal, KPMG Business School in Taiwan

 

Kun-Rong Cao
 Chief Operating Officer,Customer Service Department, KPMG

 

Song-Chi Tsai

CPA, KPMG

Zhi-Xiong Lin
Vice General Manager, KPMG

 

Jia-Xin Chang
CPA, KPMG

Zhi Zhang

Chief Strategy Officer,
KPMG

Jin-Lai Wang
Chairman, EY

Hong-Guang Lin
CPA, EY

Albert M. L. Hsueh

Chairman, PwC Education Foundation

Ming-Hui Chang
Director, PwC Taiwan

Daniel C.Y. Chu

Chairman

PwC Taiwan Sustainable Development Service

De-Feng Wu
Chief Strategy Officer
PwC Taiwan

 

Executive Director,
Consulting Services, PwC Taiwan

Joseph Chou
Leader, Assurance Service,
PwC Taiwan

Zong-Ming Guo

Leader, Tax
PwC Taiwan

Chu-An Kuei
Associate General Manager,
PwC Taiwan

Grace Hung
CPA, PwC Taiwan

Shu-Chieh Huang
Former Chairman, Deloitte

Clark Chen
Former Chairman, Deloitte

 

Zheng-Hong Guo
Chairman, Deloitte

Bruce, Hong-Long Huang
Chairman, WeTec